News
11
aug

KNKB 30+ en 50+ A en Bklasse

Eindelijk hadden wij weer eens een 50+ partijen en ook een 30+ partij.
We gingen om 10.00 uur van start onder mooie weersomstandigheden .
Er stonden in totaal 30 partuur op de lijst
30+ 5 partuur die kaatsten poule
Bij de A klasse 50+ waren 10 partuur die kaatsten in winnaars en verliezersronde
Bij de B klasse 50+ waren 15 partuur en hier kaatsten ze ook met winnaars en verliezersronde
Er werd volop gestreden maar het was vooral gezellig en prettig.
En op de Tsiene was het een mooi gezicht met al die kaatsers die er duidelijk veel plezier aan beleefden.
Om 17.00 uur waren alle prijzen uitgedeeld die bestond uit groente en fruit en kaas pakketten
Wij kunnen dan ook terug zien op een mooie engezellige dag
Met dank aan  de scheidsen Bouke en Leendert en de vrijwilligers .
Uitslagen 30+
1e prijs: Ane jan Knol Bolsward,Arjen radix Goenga en Wietse Punter Grou.
2e prijs:Hein Rodenhuis Ried,Arjen Andringa Grou en Sjoerd Boonstra Akkrum.

50+ A klasse
Winnaarsronde:
1e prijs:Albert Nauta Bitgum,Klaas Sobel Tytsjerk en Piet Zondervan Jorwert.
2e prijs:Jan Sipma Franeker,Tjeerd jan Boomsma Morra en Hilbrand Smid Witmarsum.
3e prijs:Hans Diekman Augustinusga,Egbert Bootsma Itens en Ludwig Seerden Franeker.
verliezersronde: 1e prijs:Teake van der Walt Sexbierum,Ibo Nicolay Britsum en Bennie Hof Franeker.

50+ B klasse
Winnaarsronde:
1e prijs:Wybren v.d Woud Leeuwarden,Johan Bonsma Dronryp en Gerrie Otter Goutum.
2e prijs:Anne Brouwer Wommels,Eddy Sjollema Harlingen en Klaas van der Vlugt Witmarsum.
3e prijs:Anne Siderius Boazum,Piet de Groot Midlum en Roel Venema Bolsward.
3e prijs:Auke Akkerman Minnertsga,Henk Deelstra Franeker en Gosse Tinga Dronryp
Verliezersronde:
1e prijs:Joop Bootsma Reahus,Ferdinand v.d Werf Joure en Lubbert Schreiber St Anna Par.

 

 

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties