Privacy

KV Foarut moet voldoen aan de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming.
De vereniging beschikt namelijk via haar administratie over uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en – indien van toepassing – uw emailadres.
In verband hiermee is het noodzakelijk u te informeren over het gebruik van uw gegevens.
Wij verwijzen u naar onderstaand overzicht.

 

Doel Welke persoonsgegevens Bewaartermijn Ontvangers
 

Uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst

 

-Voornaam
-Achternaam
-Adres+woonplaats
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Betaalgegevens
-Bondsnummer

 

 

Gedurende de
looptijd van
het lidmaatschap

 

KNKB

Innen van contributie – Voornaam
– Achternaam
– Adres+woonplaats
– Betaalgegevens
Gedurende de
looptijd van
het
lidmaatschap

 

Penningmeester
Administratie – Voornaam
– Achternaam
– Adres+woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Voor de financiële administratie maximaal 7 jaar Penningmeester
 

Versturen digitale berichten, zoals nieuwsbrief en wedstrijdaankondigingen

 

-Voornaam
-Achternaam
-E mailadres

 

Gedurende de
looptijd van
het lidmaatschap

 

Secretaris
Webhoster

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de lidmaatschapsovereenkomst die u met de vereniging heeft, tenzij voor de vereniging een
wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens aan een derde te verstrekken.

Actieve leden worden aangemeld bij de KNKB in verband met de afdracht van de contributie en het
ontvangen van ‘De Keats’.
Uw gegevens worden dus doorgegeven aan de KNKB.
Dit is ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Uw rechten
Aangezien de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u een aantal rechten.
U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die de vereniging van u verwerkt.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door de vereniging.
Verder kunt u in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of een van uw rechten wilt
uitoefenen, kunt u contact opnemen via de mail kvfoarut@hotmail.com.

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij helpen u natuurlijk graag wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.