News
22
mrt

Algemene voorjaarsvergadering

ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING

K.V. FOARUT

Maandag 28 maart 2022

Aanvang 20.00 uur

in het café ´t Grauwe Paard te Marssum

AGENDA

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen
  Algemene Voorjaarsvergadering van 6 maart 2020
  Jaarverslag 2020-2021.
 1. Rekening en verantwoording penningmeester 2020-2021.
  Bespreking financieel overzicht 2020-2021;
  Verslag kascommissie;
  Benoeming nieuwe kascommissie;
  Begroting 2022.
 1.  Verslag jeugdcommissie
 1. KNKB
  Behandeling voorstellen KNKB;
  Benoeming afgevaardigden Algemene Voorjaarsvergadering KNKB
  d.d. 31 maart 2022.
 1. Bespreken concept wedstrijdprogramma 2022 K.V. Foarút                    
 1. Beleidszaken KV Foarút
  Materiaal en materieel

 

Pauze

 

9. Bestuursverkiezing:                                             : Bauke Rekker                                                       

     a.Tussentijds aftredend                                     : Maaike Dijkstra Herrema (niet herkiesbaar)

     b.Aftredend                                                            : Coby van Wieren (niet herkiesbaar) 

                                                        

      Het bestuur stelt de volgende  kandidaten voor : Leendert van Wieren (voorzitter)

                                                                                                        Sjoerd Hovenga (penningmeester)

                                                                                                        Stephan Bijlsma (secretariaat)

                                                                                                        Silke Meesters (wedstrijdsecretariaat)

                                                                                                         Willem Ringia (algemeen lid)

                                                                                                                                           

         Kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij het Secretariaat

         worden ingediend ondersteund door tenminste vijf leden       

 1. Rondvraag                                     
 1. Sluiting

                               

 

                                                                                                                                        Met vriendelijke groeten,

                                                                                                                                                Het Bestuur.

Algemeen 0 Reacties